Jak globalizacja gospodarcza wpływa na demokrację i prawa pracownicze?

Globalizacja to proces, który wpływa na wszystkie dziedziny życia. Także na politykę. Szczególnie ciekawy jest jej wpływ na powszechnie szanowany w zachodnim świecie ustrój, jakim jest demokracja. Jak procesy globalizacji wpływają na procedurę demokratyczną? Czy wpływ ten można uznać jedynie za pozytywny?

Jak zmienia się rynek pracy i prawa pracownicze?

Globalizacja przynosi reorganizację na poziomie międzynarodowym, krajowym i niższym niż krajowy. W szczególności przynosi reorganizację produkcji, handel międzynarodowy i integrację rynków finansowych. Popularne jest stwierdzenie, że globalizacja wspiera rozszerzenie demokratyzacji politycznej na globalizację gospodarczą i finansową. Do niedawna większość ekspertów się z tym stwierdzeniem zgadzała i ekspansję globalizacji uważano powszechnie za proces korzystny dla demokracji.

Jednak wpływ globalizacji na rządy państw sięga dalej. Jak piszą także redaktorzy portalu www.prawicowi.pl, po prostu globalny kapitał odgrywa rolę w podejmowaniu decyzji politycznych. Zgodnie z hipotezą globalizacja ogranicza rządy, wywołując zwiększoną presję budżetową. W konsekwencji rządy przesuwają swoje wydatki na transfery i subsydia, a nie na wydatki kapitałowe. Cenimy sobie naszą demokrację i suwerenność narodową i jakoś podpisujemy jedną umowę handlową za drugą i traktujemy swobodny przepływ kapitału jako naturalny porządek rzeczy. Państwo narodowe coraz bardziej zanika. Zderzenie globalizacji z krajowymi układami społecznymi jest podstawową cechą gospodarki światowej.

Na co i w jaki sposób jeszcze wpływa globalizacja?

Globalizacja ma także ogromny wpływ na standardy pracownicze w wielu krajach. Globalizacja wpływa na poziom życia różnych typów pracowników w różnym stopniu w obrębie krajów, we wszystkich krajach. W krajach bogatych i biednych proces ten przejawia się odmiennie. Negatywne skutki handlu na zarobki koncentrują się zwykle w określonych obszarach i branżach. Globalizacja gospodarcza, społeczna i polityczna rodzi przeciwstawne oczekiwania
w zakresie praw pracowniczych. Globalizacja gospodarcza, społeczna i polityczna rodzi przeciwstawne oczekiwania w zakresie praw pracowniczych. Chociaż istnieje powszechna świadomość podstawowych praw pracowniczych, przeważają normy leżące u podstaw wolnorynkowego etosu gospodarki światowej.

Każda zaawansowana gospodarka ma szczegółowe przepisy dotyczące praktyk zatrudnienia. Przepisy te dyktują, kto może pracować, płacę minimalną, maksymalne godziny pracy, charakter warunków pracy, o co pracodawca może poprosić pracownika i jak łatwo można go zwolnić. Wpływ globalizacji był odwiecznym źródłem niezgody, a kwestie dotyczące praw pracowniczych były widocznym aspektem tej walki. Aspekty globalizacji są negatywnie powiązane z prawami pracowniczymi. W szczególności globalizacja społeczna, polityczna i gospodarcza wiąże się z oddzieleniem praktyk pracowniczych od istniejących przepisów prawa pracy; oznacza to, że praktyki pracy pogarszają się, podczas gdy prawo pracy pozostaje w dużej mierze nienaruszone.

Czy regulacje są konieczne?

Bez regulacji, które wymuszają społeczne normy godnej pracy, przyszły pracownik o niewielkiej sile przetargowej może być zmuszony do zaakceptowania warunków, które te normy naruszają. Pracownik akceptując taką umowę utrudnia również innym pracownikom osiągnięcie wyższych standardów pracy. Globalizacja przyczynia się do takiego stanu rzeczy. Dzięki outsourcingowi pracodawca może teraz robić to, czego wcześniej nie mógł. Krajowe przepisy prawa pracy wciąż zabraniają mu zatrudniania cię na moje miejsce i zmuszania mnie do pracy w warunkach, które naruszają te prawa.

Globalizacja jest zjawiskiem wieloaspektowym, wykraczającym poza ekonomię i mogą istnieć inne sposoby wpływania na prawa pracownicze. Zastanowienie się nad tym, jak te procesy wpływają na stabilność i przewidywalność naszych gospodarek jest szczególnie ciekawe – jest to jednak temat na oddzielny artykuł. Jeśli chodzi o prawa pracownicze i stosunki pracy, wymiar społeczny i polityczny także ma tu ogromne znaczenie. Jedno jest pewne – w wyniku globalnych procesów zmieniają się sposoby, w jakie świadczymy pracę.